תקנון

תקנון 

כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.
מרכזים קהילתיים קריית שמונה, שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה,לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים.

תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע״י מחלקת התרבות במרכז הקהילתי.

נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

מלאי הכרטיסים למופעים השונים של המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים.
ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף.
כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה ע״פ הפרטים שהוזנו.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים.

אם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי המרכז הקהילתי להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו.

הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין ומהווה עבירה פלילית.

מרכזיים קהילתיים קריית שמונה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש
להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית בקופת האולם.

המרכז הקהילתי לא יהיה אחראי במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש, זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו
נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה
לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה.

על הרוכש לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/ המופע.
לא תחול על המרכז הקהילתי כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות סידורי הישיבה המבוקשים על ידם.

בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה.
כרטיס דיגיטלי שהוזמן באמצעות האתר ניתן להדפיסו או לקבלו ישירות לנייד.

איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת העתק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.
מזמין, אשר ירצה לאסוף מראש כרטיס שהזמין עוד לפני מועד ההופעה, יוכל לעשות זאת רק בתיאום מראש עם משרדי המרכז הקהילתי בטלפון.

מאחרים - המקומות השמורים ישמרו עד תחילת המופע, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.

אין להכניס אוכל ושתייה לאולם, אלא אם יינתן אישור על כך באמצעות הפרסומים.

גישה לנכים
בהיכל התרבות קיימים הסדרים מיוחדים המאפשרים דרכי גישה לנכים ולבעלי מוגבלויות.

כבדי שמיעה
בהיכל מותקנת מערכת הגברה לכבדי שמיעה, ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה ללא תמורה בקופת ההיכל וכנגד הפקדת תעודה מזהה.

תנאי תשלום
רכישת מנוי: עד 5 תשלומים ללא ריבית
רכישת כרטיסים עד ₪500: ללא תשלומים
רכישת כרטיסים מעל ₪500: 2 תשלומים ללא ריבית

חדש - כרטיס דיגיטלי ישירות לנייד
הכרטיסים נשלחים במסרון (הודעת SMS) לאחר הקנייה.
ניתן להציג את הכרטיסים בכניסה לאולם מבלי לגשת לקופות.
איסוף כרטיסים מהקופות אפשרי בשעות הפעילות וכשעה לפני תחילת
המופע. הכרטיסים ימסרו למבצע ההזמנה בלבד בהצגת תעודה מזהה.
רכישה באשראי: חובה להגיע עם כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו
הכרטיסים.

מדיניות ביטול עסקאות
ביטול עסקה יכול להתבצע טלפונית עד 48 שעות לפני האירוע, מול קופת האולם בו מתקיים האירוע ובשעות העבודה של הקופה כפי שמופיעים באתר.
בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר - כמוה כבקשת ביטול עסקה; ויש להתחיל
מחדש את תהליך הרכישה, אין אפשרות באמצעות האתר להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות באמצעות האתר להחליף את סוג התשלום

(למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה); כל זאת ניתן לעשות רק בקופת האולם.

אם יבוטל אירוע על ידי המרכז הקהילתי, יהא המזמין זכאי להחזר כספי מלא אם אירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי כל שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה למשרד/קופת האולם
יודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.

אובדן כרטיס מנוי
במקרה של אובדן כרטיס המנוי, יש להודיע מיידית למשרדי רשת המתנ"סים קריית שמונה,
ללא כרטיס מנוי לא תתאפשר כניסה להיכל.
על הנפקת כרטיס מנוי חדש יחויב הלקוח בתשלום של ₪15.

תנאי ביטול
ביטול עסקת כרטיסים בודדים: אפשרית עד 48 שעות לפני המופע.
ביטול / החלפת מופע במסגרת המנוי: אפשרית עד 24 שעות לפני המופע.
*אנא שימו לב - אנו משתדלים, אך אין אנו מתחייבים, לתזכר לפני כל מופע
במסגרת המנוי, אנא רשמו לפניכם את תאריכי המופעים השונים מראש.
אי הגעה, ללא ביטול, תחייב את המנוי במחיר מלא.
לא ניתן לבטל עסקאות שנרכשו באמצעות כרטיס מסוג דיירקט (direct).


מנויים

בעלי מנוי סדרה משובצים אוטומטית ביום ובמקומות קבועים.

המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.

התכנים לכל סדרה נקבעים מראש והם מפורטים בתכניה השנתית ובתקנוני המנויים הנשלחים בצמוד לכרטיס המנוי.

על כרטיס המנוי מצוינים: שם הסדרה, פרטי שורה וכיסא באולם.

לא יינתנו תזכורות על מועדי ההצגות / מופעים / מפגשים.

יש לתאם מקומות ישיבה בעלי מוגבלויות  במעמד הזמנת הכרטיסים.

יתכנו שינויים בהצגות הסדרה עקב אילוצים שאינם קשורים למרכז הקהילתי.

 

ביטול מנוי
ניתן לבטל מנוי עד 14 יום לאחר רכישתו, בתנאי שלא התחיל בפועל סדרת המנויים.
ההחזר יתבצע בניכוי 5% או ₪80, הנמוך מבניהם. באם נרכשו
מופעים עד ליום הביטול, תשולם מלוא התמורה, ללא הנחת מנוי.

דרכי ביטול
הביטול יעשה בקופות / בטלפון / בפקס / בדוא"ל ומותנה
בקבלת אישור בדוא"ל / מסרון (sms) מנציג המכירה על הביטול,
ללא אישור זה לא יתקבל הביטול.
אין להשאיר הודעות ביטול במענה הקולי הטלפוני.

סודיות ופרטיות
הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של התיאטרון (להלן: "מאגר המידע"). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 המרכז הקהילתי נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר,
לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.
עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד.
על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המרכז הקהילתי ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו מובהר כי המרכז הקהילתי לא ימסור מיוזמתו פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם יעמוד בפני איום שינקטו נגדו הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שבוצעו באתר.
במקרים אלה, המרכז הקהילתי רשאי למסור את הפרטים האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשים לא חוקיים באתר או בהתאם להוראות בית המשפט .

מרכזים קהילתיים קריית שמונה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים